Betaal- en annuleringsvoorwaarden

Masteropleiding Epidemiologie

1. Inschrijving is definitief na goedkeuring van uw aanmelding door de toelatingscommissie. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van toelating tot de opleiding.

2. Bij inschrijving voor de opleiding is men de gehele opleidingskosten verschuldigd. Betaling van de opleiding vindt plaats in twee jaarlijkse termijnen.

3. In de opleidingskosten zijn opgenomen: de kosten van de verplichte cursussen, maximaal 3 keuzecursussen, tentamens, stagebegeleiding gedurende 16 maanden en de examenaanvraag.

4. Indien de opleiding niet voor aanvang van het vierde studiejaar is afgerond, is de student per 1 september vanaf het vierde studiejaar jaarlijks inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld bedraagt € 1.500,-. Indien de student in het betreffende studiejaar vóór 1 februari afstudeert, wordt de helft van het inschrijfgeld gerestitueerd.

5. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op studenten die in januari 2010 en 2011 (cohorten ME101 en ME11) zijn gestart met de opleiding. Voor deze studenten geldt de volgende overgangsregeling: het inschrijfgeld, zoals bepaald in lid 3, is verschuldigd vanaf 1 november van het vijfde studiejaar.

6. Voor aanvang van het studiejaar ontvangt u een factuur voor de opleidingskosten. Voor betaling van de opleidingskosten gelden de volgende regels:

 • De twee termijn betalingen dienen steeds voor 1 september van het volgend studiejaar plaats te vinden.
 • De student kan een factuuradres afwijkend van het privéadres opgeven. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur alsnog naar het privéadres van de student te sturen.
 • De student die zich heeft ingeschreven voor de opleiding blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de opleiding.
 • Voor promovendi werkzaam op een EMGO+ project geldt een korting van 25% op de opleidingskosten. Deze korting wordt verleend indien het project voor aanvang van de opleiding is goedgekeurd door de Wetenschapscommissie van het EMGO+ en de korting is aangevraagd met het formulier “promovendi EMGO+ korting”.
 • Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de opleiding ontzegd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Gemiste onderdelen dienen dan op eigen kosten te worden ingehaald.

7. Annuleren dient schriftelijk te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.
Bij annulering gelden de volgende regels:

 • Tot zes weken voor aanvang van het eerste studiejaar is annulering kosteloos;
 • Tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van de opleidingskosten gerestitueerd;
 • Minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum is er geen recht op restitutie van de opleidingskosten.
 • De student heeft de mogelijkheid om de opleiding na het eerste studiejaar af te breken. De student dient dan voor 1 juni van het eerste studiejaar aan te geven de studie te willen beëindigen. Deze voortijdige beëindiging dient schriftelijk te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.

8. Bij annulering van een onderdeel (cursus) van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven gelden de volgende regels:

 • Bij annulering van een cursus tot zes weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, kan de cursus het volgende studiejaar kosteloos gevolgd worden.
 • Bij annulering van een cursus tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus, kan de cursus het volgende studiejaar gevolgd worden. Er wordt dan 50% van de dan geldende cursusprijs extra in rekening gebracht (naast de jaarlijkse termijnbedragen voor de opleiding).
 • Bij annulering van een cursus minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus kan de cursus het volgende studiejaar gevolgd worden. Er wordt dan 100% van de dan geldende cursusprijs extra in rekening gebracht (naast de jaarlijkse termijnbedragen voor de opleiding).

9. Bij een te gering aantal deelnemers is de organisatie gerechtigd de start van een nieuwe opleidingsgroep te annuleren. De betaalde opleidingsgelden worden in dit geval gerestitueerd. Studenten die zich reeds hadden ingeschreven zullen met voorrang in een volgende opleiding worden geplaatst.

Bij- en nascholingscursussen

1. Inschrijving is definitief zodra u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving voor een cursus heeft ontvangen.
2. Voor aanvang van een cursus ontvangt u een factuur. Voor betaling van de cursuskosten gelden de volgende regels:

Betaling van de cursuskosten dient voor aanvang van de cursus plaats te vinden.

 • De cursist kan een factuuradres afwijkend van het privéadres opgeven. Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur alsnog naar het privéadres van de cursist te sturen.
 • De cursist die zich heeft ingeschreven voor de cursus(sen) blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de cursusgelden.
 • Betaling binnen VUmc: de budgetverantwoordelijke dient aan EpidM toestemming te geven om de cursuskosten direct van een kostenplaats of projectnummer af te boeken. De cursist dient hiertoe het formulier “Machtiging rechtstreekse betaling door VUmc”, dat na de inschrijving wordt toegezonden te ondertekenen en terug te sturen. Zonder deze machtiging is er geen directe betaling door het VUmc mogelijk en zal EpidM de factuur naar het privéadres sturen.
 • Voor promovendi werkzaam op een EMGO+ project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de cursussen. Deze korting wordt verleend indien het project vóór aanvang van het volgen van de cursus is goedgekeurd door de Wetenschapscommissie van het EMGO+ en de korting is aangevraagd met het formulier “promovendi EMGO+ korting”.
Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de cursus geweigerd worden totdat betaling heeft plaatsgevonden.

3. Annuleren dient schriftelijk te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.
Bij annulering gelden de volgende regels:

 • Tot zes weken voor aanvang van een cursus is annulering kosteloos;
 • Tot twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
 • Minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

4. Bij een te gering aantal deelnemers is de organisatie gerechtigd een cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld zal dan worden gerestitueerd.

Tentamens

Deze annuleringsvoorwaarden gelden alleen voor cursisten die 'losse cursussen' volgen bij EpidM en niet voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie.

1. Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk indien men zich ook voor de desbetreffende cursus heeft ingeschreven en de cursuskosten betaald zijn.

2. Voor aanvang van het tentamen ontvangt u een factuur. Voor betaling van de tentamengelden gelden de volgende regels:

 • Betaling van het tentamengeld dient voor aanvang van het tentamen plaats te vinden.
 • De factuur gaat in principe naar hetzelfde adres als de factuur van de desbetreffende cursus.
 • Wanneer de factuur naar een ander factuur adres gestuurd moet worden, dient de cursist tegelijktijdig met zijn aanmelding voor het tentamen een mail aan het secretariaat van EpidM te sturen met daarin het afwijkend factuuradres.
 • Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn door de in het factuuradres genoemde instantie of persoon betaald wordt, houdt EpidM zich het recht voor de factuur naar het privéadres van de cursist te sturen.
 • De cursist die zich heeft ingeschreven voor een tentamen blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling van de tentamengelden.
 • Betaling binnen VUmc: de budgetverantwoordelijke dient aan EpidM toestemming te geven om de tentamenkosten direct van een kostenplaats of projectnummer af te boeken. De cursist dient hiertoe het formulier “Machtiging rechtstreekse betaling door VUmc”, dat na de inschrijving wordt toegezonden te ondertekenen en terug te sturen. Zonder deze machtiging is er geen directe betaling door het VUmc mogelijk en zal EpidM de factuur naar het privéadres sturen.
 • De kortingsregeling voor promovendi werkzaam op een EMGO+ project is voor tentamens niet van toepassing.

3. Wanneer een cursist niet geslaagd is voor een tentamen kan hij zich opnieuw inschrijven voor het tentamen. Voor deze herkansingen is opnieuw tentamengeld verschuldigd.

4. Annuleren dient schriftelijk voor aanvang het tentamen te geschieden. De datum van het poststempel (of verzenddatum email) geldt als aanzegdatum van de annulering.
Bij annulering gelden de volgende regels:

 • Het tentamengeld wordt niet terugbetaald bij annulering.
 • Een cursist die zich voor aanvang van het tentamen heeft afgemeld, kan zich kosteloos inschrijven voor de volgende tentamengelegenheid.

5. Een cursist die niet verschijnt bij het tentamen zonder zich vooraf te hebben afgemeld zoals beschrijven in punt III-4, moet bij een volgende gelegenheid het tentamengeld opnieuw betalen.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.