R79: Kwalitatief Onderzoek: verdieping en toepassing

Deze cursus is een vervolg op de cursus Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg (K78) en heeft als doel deelnemers voor te bereiden op het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van kwalitatief onderzoek in de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk en biedt daarmee een gedegen voorbereiding en ondersteuning op het doen van empirisch kwalitatief onderzoek binnen eigen vakgebied en/of PhD training.

Datum:
[Vol] 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober 2019 Kosten: € 950,-
21 september, 5, 19 oktober 2020 Kosten: € 950,-
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mw. drs. J. Th. C.M. (Anja) de Kruif,
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
College en werkgroepen
Toetsvorm:
Groeps- en individuele opdrachten
Aantal EC:
2
 • Inhoud

  De cursus biedt een verdere verdieping in de wetenschappelijke methoden van Kwalitatief Onderzoek gericht op focusgroepen, mixed methods onderzoek en verschillende analysevormen. De cursus bestaat uit drie dagen, verdeeld over zes weken, waarin theoretische uitleg en voorbereiding van de verschillende onderwerpen gevolgd wordt door een praktische component waarin de theorie geoefend, toegepast of uitgevoerd wordt. Naast een nadere kennismaking met de focusgroep als methode van dataverzameling, leren deelnemers een focusgroep te ontwerpen op basis van een draaiboek en vervolgens uit te voeren. Vanuit een bestaande kwalitatieve dataset gaan de deelnemers een mixed method onderzoek ontwerpen en de analyse daarvan uitvoeren. Meerdere methoden van data-analyse zullen aan bod komen zoals een verdiepende thematische inhoudsanalyse die individueel uitgevoerd wordt en een e narratieve analyse van een bestaande dataset die in groepsverband uitgevoerd wordt. . Tijdens de cursusdagen wordt in de werkgroepen individueel en in groepjes gewerkt aan verschillende opdrachten. U moet rekening houden met circa 6 -8 uur voorbereiding voor de volgende cursusdag.

  Globaal programma

  Dag 1:
  Colleges - Focusgroepen
  - Verschillende analysevormen, narratieve en verdiepende analyse
  Werkgroepen
  - Focusgroepen voorbereiden: ontwerpen van een draaiboek, rolverdeling
  - Verdiepende analyse uitvoeren met bestaande dataset
  - Referaten analysevormen voorbereiden

  Dag 2:
  Referaten - Over analysevormen van kwalitatieve data (groepsopdracht 1, 20%)
  Werkgroepen - Verdiepende analyse afronden (individuele opdracht 2, 20%)
  - Uitvoeren narratieve analyse (duo opdracht 3, 20%)
  College - Mixed methods onderzoek

  Dag 3:
  Werkgroepen - Focusgroep toepassen en uitvoeren (groepsopdracht 4, 20%) - Observeren focusgroep en analysevoorstel maken
  - Mixed methods onderzoek oefenen en toepassen (individuele opdracht5, 20%)

 • Docenten


  Mw. drs. J. Th. C.M. (Anja) de Kruif, cursuscoördinator
  VU Amsterdam

  Mw. dr. M.J. (Marjan) Westerman
  afdeling E&B, Amsterdam UMC, locatie VUmc


 • Leerdoelen

  1.De student kan vanuit de vraagstelling een onderbouwde keuze maken voor de analysemethode van een kwalitatief onderzoek.

  2.De student weet hoe hij/zij literatuur en theorie kan inzetten bij een verdiepende analyse, een narratieve analyse, het houden van een focusgroep en het doen van mixed method onderzoek.

  3.De student kan de uitvoeringsprincipes benoemen van de meest gebruikte analysemethoden (verdiepende analyse en narratieve analyse) en weet hoe ze toegepast kunnen worden.

  4.De student kan de uitvoeringsprincipes benoemen van mixed methods onderzoek en het houden van een focusgroep en weet hoe het toegepast kan worden.

  5.De student heeft ervaring opgedaan met de voorbereiding en uitvoering van een focusgroep, een verdiepende analyse, een narratieve analyse en een mixed method onderzoek.

  6.De student kan de principes van de verschillende analysemethoden zodanig toepassen dat hij/zij kan komen tot een beantwoording van de onderzoeksvraag.

  7.De student heeft ervaring opgedaan in de synthese van verschillende soorten data (kwantitatief en kwalitatief) om te kunnen komen tot een resultaat dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag.

 • Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen (onderzoekers en PhD-studenten) die betrokken zijn bij, of zich voorbereiden op het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.

 • Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursus “Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg” (K78) is gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.

  Indien u de cursus K78 niet heeft gevolgd maar wel van mening bent dat u over deze kennis beschikt op grond van andere cursussen/opleiding/ervaring, dan dient u een schriftelijke motivatie direct bij uw aanmelding mee te sturen. De cursuscoördinator beoordeelt op grond hiervan of u aan de cursus kan deelnemen.

 • Cursusmateriaal en literatuur

  Cursusmateriaal

  Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de hand-outs van de presentaties en de werkgroep opdrachten.

  Alle uitwerkingen van werkgroepen, eventuele aanvullende literatuur, eventuele aanvullende lesstof en informatie over het tentamen kunt u op Canvas vinden, onze digitale leeromgeving.

  Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het aanmaken van een account voor deze cursus.

  Literatuur

  Qualitative methods for health research / Judith Green and Nicki Thorogood. - Third edition. - Los Angeles : SAGE, 2014. ISBN 9781446253090

 • Afsluiting, beoordeling en EC’s

  Een verklaring van deelname wordt afgegeven indien de cursus in zijn geheel gevolgd is. In bijzondere gevallen kan de cursuscoördinator, na voorafgaand overleg en bij een geldige reden, besluiten bij geringe afwezigheid (max. 20%) toch een certificaat uit te reiken.

  De toetsing van deze cursus bestaat uit het maken van groepsopdrachten - en individuele opdrachten. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde (resp. 60% en 40%) van deze opdrachten. Alleen als de opdrachten met een voldoende resultaat zijn afgesloten ontvangt u een verklaring met daarop de studiepunten (EC’s).

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.