V55: Methodologische advisering

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de Masteropleiding Epidemiologie


Datum:
[Vol] 13, 27 maart, 10 april, 16, 29 mei, 5, 19 juni, 10 en 11 juli 2018 Kosten: € 1.250,-
Voorjaar 2019 Kosten: € 950,-
Plaats:
Amsterdam
Coördinator:
Mevr. dr. M. Bot
Voertaal:
Nederlands
Werkvorm:
College, werkgroepen en practica
Toetsvorm:
Mondeling tentamen en schriftelijke peer review
Aantal EC:
3
Bijzonderheden:
Studenten worden in een later stadium geïnformeerd over de indeling van de cursusdagen.
 • Inhoud

  Een goede epidemioloog past zijn methodologische kennis en vaardigheden niet alleen toe op het eigen onderzoek, juist ook in andere situaties. Epidemiologen hebben vaak een adviserende rol bij startende en lopende onderzoeken. Na het afronden van de Masteropleiding Epidemiologie krijgen beginnende epidemiologen regelmatig vragen over onderzoek van bijvoorbeeld collega-onderzoekers of artsen. Deze vragen zijn vaak zeer divers en hangen samen met diverse fases van het onderzoek. Denk hierbij aan vragen over de opzet van studie, meetinstrumenten, data-analyses, en rapportage van de studie.

  De vraag is dan hoe voer je een goed adviesgesprek? Is de vraag die wordt gesteld door je collega wel de echte vraag die beantwoord moet worden, of blijkt er een andere onderliggende vraag te zijn?

  De cursus start met het opfrissen van epidemiologische methoden die in de eerdere cursussen van de opleiding aan bod zijn gekomen. Vervolgens leren studenten consultvragen van een collega grondig in kaart te brengen, om vervolgens gestructureerd oplossingen te vinden, zodat er een goed adviesproces ontstaat met tevreden “klanten”. De nadruk tijdens de cursusdagen ligt op het trainen van gespreksvaardigheden bij advisering. Er wordt geoefend met veel voorkomende consultatievragen direct afkomstig uit de praktijk. Bij het behandelen van de casussen wordt gebruik gemaakt van de epidemiologische kennis die tijdens de gehele opleiding is opgedaan. Deze cursus richt zich dus niet op het opdoen van nieuwe inhoudelijke methodologische kennis. Dit is een belangrijk verschil met andere cursussen binnen de opleiding.

  Enkele gespreksvaardigheden voor advisering die in de cursus worden behandeld, zijn: basisgesprekstechnieken (luisteren, samenvatten en doorvragen), theorie over adviseren, beïnvloeden van anderen op basis van persoonlijk leiderschap, cirkel van invloed en betrokkenheid, factoren in de adviseur zelf (persoonlijkheid, overtuiging, attitude van jezelf), omgaan met lastig gedrag, weerstand, onderhandelen, en veranderingsmanagement.

  Naast mondelinge communicatieve vaardigheden, komen in deze cursus ook schriftelijke wetenschappelijke communicatieve vaardigheden aan bod. Als epidemioloog is het belangrijk om schriftelijk feedback te kunnen geven op wetenschappelijke artikelen van collega-onderzoekers. Daarom wordt aandacht besteed aan het schrijven van een peer review van een wetenschappelijk artikel.

 • Leerdoelen

  Na afloop van de cursus kan de student

  1. De student kan passende gesprekstechnieken herkennen en toepassen in een methodologisch adviesgesprek met een collega.

  2 .De student kan een onderbouwd methodologisch advies geven waarbij rekening wordt gehouden met zijn eigen grenzen en beperkingen.

  3. De student kan reflecteren op zijn of haar eigen aanpak van methodologische consultvragen en de ontwikkeling hierin tijdens de cursus.

  4. De student kan constructieve en kritische schriftelijke feedback geven op een wetenschappelijk epidemiologisch artikel in de vorm van een peer review en begrijpt de student de (ethische) richtlijnen omtrent peer review.

 • Opzet

  Voorafgaand aan de cursus zal de docent met elke student individueel een (telefonisch) intakegesprek houden om de leervragen op het gebied van gespreksvoering naar voren te halen. Op deze manier is het mogelijk het programma zoveel mogelijk toe te spitsen op de vragen en wensen van de studenten. Naast plenaire colleges is vooral het leren van elkaar en het oefenen in praktijksituaties van belang (70-20-10 model, C. Jennings).

  Studenten werken gedurende de cursus aan een reflectieverslag dat onderdeel vormt van de beoordeling. Op de eerste cursusdag ontvangt de student een logboek (schrift) waarin hij tijdens de cursus opvallende zaken kan noteren, welke later kunnen worden uitgewerkt in het reflectieverslag. Daarnaast wordt elke student uitgenodigd om lid te worden van een online leeromgeving. Hierin kan met de docent en met elkaar worden gecommuniceerd, wordt het lesmateriaal en eventueel video’s van consultgesprekken geplaatst. Er is bij deze cursus geen papieren lesmap.

 • Werkvormen
  • interactieve colleges werkgroepen/intervisie/oefenen
  • diverse gesprekstechnieken
  • huiswerkopdrachten

 • Ingangseisen

  Voor het volgen van deze cursus geldt dat alle verplichte cursussen (V10 t/m V50) gevolgd zijn en dat er ten minste drie keuzecursussen zijn gevolgd. Daarnaast moet men gestart zijn met de stage.

 • Literatuur

  Aanbevolen literatuur

  Nathans, H. Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur: Vakmedianet Management B.V. 2015. ISBN 9789462760462

  Adèr HJ, Mellenbergh GJ. Advising on Research Methods: a Consultant’s companion. Chapter 1 + Chapter 2. Johannes van Kessel Publishing. 2008.

  COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. Hanes, I. Committee On Publication Ethics. March 2013, v.1. http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf

 • Beoordeling

  Deze cursus wordt afgesloten met drie deeltoetsen;

  1. een reflectieverslag (inclusief eindgesprek),

  2. een Engelstalige peer review,

  3. een schriftelijk consultatieadvies,

  De eindbeoordeling van deze cursus wordt uitgedrukt met voldaan of niet voldaan. De deeltoetsen worden beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed.
  Voorwaarde voor de beoordeling van het reflectieverslag is dat er een eindgesprek heeft plaatsgevonden.
  Indien de drie deeltoetsen met minimaal een voldoende zijn afgesloten is de cursus voldaan.

  Studenten hoeven zich bij deze cursus niet via de website voor de deeltoetsen en het eindgesprek aan te melden maar worden ingedeeld.

  Bij meer dan 1 dag afwezigheid zal een vervangende opdracht worden verstrekt. Deze dient uiterlijk 3 juli 2018 te worden ingeleverd.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.