Masteropleiding

De Masteropleiding Epidemiologie is een zogenaamde postinitiële Masteropleiding. Dit type opleiding wordt niet door de overheid bekostigd en wordt in het algemeen gevolgd door academici en HBO’ers met enkele jaren werkervaring.

De Masteropleiding Epidemiologie richt zich op professionals en onderzoekers (waaronder promovendi) die werken in de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord (preventie, curatie, revalidatie, beleid en management)

TOPOPLEIDING: Onze Masteropleiding Epidemiologie mag, net als in 2018, ook in 2019 het predicaat 'Topopleiding ' voeren . Dit blijkt uit de beoordelingen van studenten en onderwijsexperts in de Keuzegids Masters 2019. De opleiding is daarmee de enige master Epidemiologie in Nederland die dit predicaat heeft mogen ontvangen.


 • Algemene informatie

  De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

  Na het met goed gevolg afronden van de opleiding wordt de graad Master of Science (MSc) verleend.

  De opleiding is tevens erkend door de Vereniging voor Epidemiologie (VvE) als "Erkende opleiding Epidemiologie".

  De opleiding wordt aangeboden als een tweeënhalf jarige deeltijdopleiding en heeft een studielast van 60 EC. De opleiding is zo ingedeeld dat het theoriegedeelte en de stageperiode met een fulltime baan kunnen worden gecombineerd.

  Het doel van de Masteropleiding Epidemiologie is het opleiden van kwalitatief goede onderzoekers die in staat zijn om onderzoeksvragen uit de praktijk van de gezondheidszorg en volksgezondheid om te zetten naar een adequate onderzoeksopzet, dit onderzoek uit te voeren, en/of de uitvoering hiervan te coördineren. Zij kunnen hierdoor een relevante bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van ziekte en gezondheid.
  Methodologie en biostatistiek vormen de theoretische kern van de opleiding, waarbij de praktische toepassing hiervan in epidemiologisch onderzoek centraal staat.

  De opleiding is kleinschalig en biedt, binnen de gegeven kaders, de mogelijkheid tot een individueel opleidingsplan. Het curriculum is zo opgebouwd dat de opleiding goed te volgen is naast een baan. Gekwalificeerde docenten die als epidemiologisch onderzoeker werkzaam zijn, verzorgen het onderwijs. Nieuwe relevante ontwikkelingen in de epidemiologie, methodologie en biostatistiek integreren zij direct vanuit de praktijk in het curriculum. Om een optimaal leerklimaat te creëren is gekozen voor Nederlands als voertaal.

  De opleiding biedt een inspirerende en toegankelijke omgeving voor haar studenten, docenten en medewerkers, en is ingebed in de onderzoeks- en werkomgeving van VUmc.


 • Programma

  Het curriculum bestaat uit een theoriegedeelte (30 EC) en een stageperiode (30 EC). Het theoriegedeelte en de stageperiode vormen samen een deeltijdopleiding van tweeënhalf jaar.

  Het theoriegedeelte

  Het theoriegedeelte van de opleiding bestaat uit zeven verplichte cursussen (V10,V20,V30,V40,V51,V55,V81) en drie keuzecursussen. Een beschrijving van de vakken vindt u onder het kopje studiegids op deze pagina.

  In het eerste jaar van de opleiding wordt de kennis van de epidemiologie en biostatistiek behandeld die nodig is om zelf een onderzoek op te zetten en uit te voeren, dan wel onderzoek van anderen te beoordelen. Naast kennis over verschillende onderzoeksmethoden en het gebruik van meetinstrumenten komen ook de belangrijkste statistische en computerondersteunde technieken die nodig zijn bij de data-analyse van een onderzoek aan bod.

  In het eerste jaar volgt de student vijf verplichte vakken; in het begin van het tweede jaar twee het verplichte vak Missing data en aan het begin van het derde jaar het verplichte vak Methodologische advisering.

  De stageperiode

  De stage start in het tweede jaar. De stage heeft een omvang van 30 EC dat overeenkomt met ongeveer 6 á 7 maanden fulltime stage lopen. Vrijwel alle studenten van de opleiding zijn werkzaam als onderzoeker of promovendus en zullen de stage lopen bij hun eigen werkgever. De stage kan gecombineerd worden met andere (klinische) werkzaamheden en dus parttime worden uitgevoerd. Een minimale investering van twee dagen per week is echter vereist. De duur van de parttime stage is maximaal 16 maanden. De stage kan ook worden gelopen bij één van de onderzoeksprogramma’s van APH Research Institute van VU/VUmc.

  Een uitgebreide beschrijving van de stage vindt u terug onder het kopje Stage op deze pagina.

 • Studiegids

  Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwijsonderdelen die deel uitmaken van de Masteropleiding epidemiologie.
  Door op een onderwijsonderdeel te klikken komt u bij de beschrijving.

  Verplichte cursussen:

  Let op : Vanaf cohort wordt in plaats van de cursus V50 de cursus V51 in het programma opgenomen

  V10 Epidemiologisch onderzoek: basisprincipes
  V20 Principes van epidemiologische data-analyse
  V30 Regressietechnieken
  V40 Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten
  V50 Praktische epidemiologie: opzetten van een onderzoek of
  V51 Epidemiologisch onderzoek: verdieping
  V55 Methodologische advisering
  V81 Missing data: consequenties en oplossingen

  Keuze cursussen:

  Voor de opleiding moeten tenminste drie methodologisch verdiepende keuzecursussen (min 6 EC in totaal) gekozen worden. Er kan gekozen worden uit de volgende cursussen:

  K71 Systematische reviews en meta-analyse
  K72 Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes
  K73 Longitudinale data-analyse
  K74 Multilevel analyse
  K78 Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg
  K80 Predictiemodellen
  K82 Mediatie analyse
  WK83 Item Response Theory


  Het aanbod aan keuzecursussen kan variëren per cursusjaar, het is aan te raden om u hierover bij de planning van uw opleiding te laten informeren.

  Stage

  Een uitgebreide beschrijving van de stage vindt u op deze pagina onder het kopje Stage.


  Onderwijs- en Examenreglement (OER)
  Hier vindt u de link naar de OER

 • Doelgroep

  De doelgroep bestaat uit onderzoekers (waaronder promovendi) en professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord (preventie, curatie, revalidatie, beleid en management).
  De opleiding richt zich in eerste instantie op WO-masters met een (bio)medische opleiding. De opleiding kan goed worden gevolgd naast het (klinisch) werk.

 • Toelatingseisen

  Toelatingseisen

  1. WO-masters van de volgende opleidingen: geneeskunde, diergeneeskunde, farmacie en biofarmaceutische wetenschappen

  2. HBO-bachelors van gezondheidsgerelateerde opleidingen. Met daarnaast

  - minimaal twee jaar relevante werkervaring
  - een met goed gevolg afgerond premasterprogramma.
  Uitgebreide informatie over het premasterprogramma kunt u vinden door hier te klikken.

  3. Studenten met een andere WO of HBO opleiding dan hierboven genoemd kunnen een verzoek tot toelating indienen bij de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beoordeelt met name of de student voldoende medische basiskennis heeft (zie registratie-eis A van de vereniging voor Epidemiologie,www.epidemiologie.nl). Is dit niet het geval dan dient deze deficiëntie, bij voorkeur voor aanvang van de opleiding maar uiterlijk voor aanvang van het tweede jaar, te zijn weggewerkt. Deze studenten kunnen hiervoor een aparte cursus medische basiskennis volgen vóór of tijdens de opleiding.


 • Duur van de opleiding

  De opleiding wordt aangeboden als tweeënhalf jarige deeltijdopleiding. De theorie (cursussen) is zo verspreid over de tweeënhalf jaar dat de opleiding goed te combineren is met het (klinisch) werk. Eigen onderzoekswerkzaamheden kunnen als stage gelden. Indien u niet werkzaam bent als onderzoeker dan dient u voor de stageperiode rekening te houden met een tijdsbelasting van tenminste twee dagen per week over een periode van 1 ½ jaar.

 • Tentamens

  U dient zich altijd minimaal drie weken voor het tentamen in te schrijven voor het betreffende tentamen.

  U vindt de tentamenstofomschrijvingen en proeftentamens ongeveer 3 weken voor het tentamen op Canvas.

  Belangrijk: Tijdens de tentamens waarbij literatuur mag worden gebruikt, de 'open-boek'- tentamens mag GEEN gebruik worden gemaakt van E-books!

  Inschrijven voor een tentamen kunt u via deze website bij Tentamens

 • Stage

  Inhoud

  De student voert zelfstandig een onderzoek uit. Binnen de opleiding zijn in principe twee typen onderzoekstages mogelijk:
  1) Een onderzoek met een epidemiologische vraagstelling waarbij een occurence-relatie wordt onderzocht met ziekte of gezondheid. Enkele voorbeelden van dit type zijn:
  • relatie tussen een determinant en aspecten van ziekte en gezondheid (cohort, case-control, of cross-sectioneel design);
  • effect van een interventie op aspecten van ziekte en gezondheid (RCT of ander design);
  • kosten-effectiviteit van een interventie;
  • effecten van een implementatie proces op aspecten van ziekte en gezondheid;
  • meta-analyse van bovengenoemde onderwerpen (interventie studies of diagnostische studies).

  of

  2) Een methodologisch onderzoek ten behoeve van een epidemiologische vraagstelling.
  Enkele voorbeelden van dit type zijn:
  • klinimetrische of diagnostische eigenschappen van een meetinstrument;
  • ontwikkeling/validatie van een predictie model of ander statistisch model (bv. besliskundig model);
  • ontwikkelen van een nieuwe methode of statistische techniek.

  Beide typen onderzoek dienen altijd analytische statistiek te bevatten. Dat betekent dat een systematische review alleen uitgevoerd kan worden indien er ook data gepoold worden, dat een klinimetrisch onderzoek moet bestaan uit meer dan alleen hypotheses toetsen waarvoor correlaties berekend gaan worden, en dat alleen een beschrijving van een implementatie proces onvoldoende is.

  De stage bestaat uit zes onderdelen:

  1. Het schrijven van een Engelstalig onderzoeksprotocol inclusief een analyseplan.
  2. Het verzamelen van data of het prepareren van een databestand.
  3. Het uitvoeren van analyses d.m.v. analytische statistiek.
  4. Het bijhouden van een logboek.
  5. Het schrijven van een Engelstalig wetenschappelijk artikel.
  6. Het geven van een Engelstalige eindpresentatie op een minisymposium.

  Tijdens de stage worden terugkomdagen op de opleiding georganiseerd. De student is verplicht om bij drie van deze terugkomdagen aanwezig te zijn. Op de terugkomdagen wordt vooral aandacht besteed aan praktische en methodologische problemen die de studenten tegenkomen bij het uitvoeren van de onderzoekstage. Hierbij lichten studenten de onderzoeksproblemen toe in de vorm van een presentatie en geven zij elkaar feedback. Daarnaast is er een dag onderwijs over ''Wetenschappelijke integriteit''.

  Er zijn drie mogelijkheden voor het vinden van een stageplaats:
  1. De stage kan plaats vinden op de eigen werkplek. Dit is alleen mogelijk indien de begeleiding op de werkplek voldoet aan de gestelde criteria (zoals beschreven in de Handleiding Stageperiode), en er minimaal 2 dagen per week tijd aan het onderzoek besteed kan worden;
  2. De stage kan plaats vinden bij het APH Research Institute -VU/VUmc Afhankelijk van achtergrond, interesse en aanbod wordt in overleg met de stagecoördinator een stageplaats uitgekozen.
  3. De student kan in overleg met de stagecoördinator een stage elders zoeken. De opleiding heeft contact met diverse onderzoeksinstituten (bv. TNO, NIVEL, RIVM) en gezondheidsdiensten (bv. GGDs) die stageplaatsen (inclusief begeleiding) beschikbaar stellen. Afhankelijk van de achtergrond en interesse van de student wordt door de stagecoördinator contact gelegd met een stage-instelling.

  Begeleiding

  Tijdens de stage wordt de student begeleid door twee begeleiders: een lokale stagebegeleider en een stagebegeleider vanuit de opleiding. Beide stagebegeleiders zijn gepromoveerde onderzoekers en geregistreerd als epidemioloog.
  De lokale begeleider is veelal de begeleider die vanuit de eigen werkplek het onderzoek begeleidt. De stagebegeleiders vanuit de opleiding zijn gepromoveerde senior onderzoekers van de afdeling epidemiologie & biostatistiek (E&B) of van andere afdelingen die aangesloten zijn bij het APH-VU/VUmc.

  Bij aanvang van de stage vindt er een gesprek plaats tussen de student en de beide stagebegeleiders. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over taakverdeling en verantwoordelijkheden. De afspraken worden vastgelegd in de stage-overeenkomst.

  Leerdoelen

  1.De student kan zelfstandig een epidemiologisch onderzoek van begin tot eind uitvoeren binnen ethische en juridische kaders.
  2.De student kan een Engelstalig onderzoeksprotocol schrijven.
  3.De student kan op de verzamelde gegevens een passende data-analyse uitvoeren, met maximale precisie en indien nodig, correctie voor confounding en evaluatie van effectmodificatie.
  4.De student kan de resultaten van zijn onderzoek interpreteren met aandacht voor selectie- en informatiebias, alsook de betekenis ervan plaatsen in de juiste context.
  5.De student kan over zijn eigen onderzoek een Engelstalig wetenschappelijk artikel schrijven, presenteren en verdedigen.
  6.De student is in staat op het juiste moment de juiste vragen te stellen aan zijn begeleiders, peers of anderen.
  7.De student kan op kritiek en commentaar van anderen op zijn eigen onderzoek op de juiste wijze reageren en deze, waar nodig, verwerken.
  8. De student kan meedenken over het onderzoek van anderen in alle fasen van uitvoering en hen, waar nodig, opbouwend commentaar geven.

  Ingangseisen

  Als ingangseis voor de stage geldt dat tenminste de tentamens van de cursussen; Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (V10), Principes van epidemiologische data-analyse (V20), Regressietechnieken (V30) en Praktische epidemiologie: het opzetten van een onderzoek (V50), met een voldoende zijn afgerond.

  Beoordeling

  De student wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
  1. Go-No Go beoordeling: schrijven van het Engelstalig onderzoeksprotocol en uitvoering praktisch werk;
  2. uitvoering van het praktische werk (aan het einde van de stage);
  3. schrijven van een Engelstalig wetenschappelijk artikel;
  4. schrijven van een logboek.
  5. geven van een Engelstalige mondelinge eindpresentatie.

  In de Handleiding Stageperiode van de opleiding is uitgebreide informatie te vinden met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van studenten en begeleiders tijdens de stage. Tevens is hierin beschreven hoe de beoordeling tot stand komt en zijn hier alle beoordelingsformulieren in opgenomen.

  De Handleiding Stageperiode 2019-2020 kunt u hier vinden.

  De formulieren die genoemd worden in de Handleiding Stageperiode kunt u hier downloaden:
  (Het openen van deze formulieren kan soms enige tijd duren!)

  Bijlage 1: Formulier Stagevoorstel
  Bijlage 2: Formulier Stageovereenkomst
  Bijlage 3a: Formulier Go-No Go beoordeling
  Bijlage 3b: Formulier adviescijfer praktisch werk lokale begeleider

  Bijlage 4: Formulier beoordeling artikel
  Bijlage 6: Formulier format logboek
  Bijlage 7: Beoordeling praktisch werk


 • Kosten en aanmelding

  Kosten

  De prijs van de totale tweeënhalf jarige opleiding aanvang september 2020 bedraagt:
  € 16. 250 te voldoen in twee termijnen:
  eerste jaar: € 8.650,-
  tweede jaar: € 7.600,-.

  Bij de prijs is inbegrepen: alle verplichte cursussen, maximaal 3 keuzecursussen, tentamens, stagebegeleiding gedurende 16 maanden, lesmateriaal (reader), koffie/thee en lunch of verblijfskosten op basis van volpension bij de cursussen die georganiseerd worden in een conferentiecentrum.

  Indien de student langer dan tweeënhalf jaar over de opleiding doet, is per 1 september van het vierde studiejaar jaarlijks inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld bedraagt € 1.500,-.

  Indien studenten van de Masteropleiding meer dan 3 keuze cursussen willen doen, ontvangen zij bij de vierde en volgende keuzecursus 50% korting op de normale cursusprijs.

  Voor promovendi van VU-VUmc en AMC werkzaam op APH-project geldt een korting van 25% op het cursusgeld van de Masteropleiding Epidemiologie. Meer informatie over deze kortingsregeling vindt u bij APH-kortingsregeling.

  Aanmelden

  Aanmelden voor de Masteropleiding epidemiologie kan via de button rechtsboven op deze webpagina.
  Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt de planning van de opleiding en de invulling van de stage besproken.

  Natuurlijk kunt u ook eerst een oriënterend gesprek aanvragen.
  Het maximaal aantal deelnemers is 25. Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding.

  Aanmeldingen voor het curriculum dat start op 9 september 2020 ontvangen wij graag vóór 1 juli 2020. Indien u plannen heeft om de opleiding te volgen maar voor 1 juli nog niet definitief kan inschrijven, raden wij u aan even contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan eventueel een plaats voor u vrijhouden.

  HBO-bachelors die willen instromen in de opleiding dienen eerst een premasterprogramma te volgen bij de faculteit der Bètawetenschappen.

  Aanmelden voor de premaster is mogelijk tot 1 juni 2020. Zie hiervoor de website van de faculteit der Bètawetenschappen.

 • De opleidingscommissie

  De opleidingscommissie (OLC) is een adviesorgaan dat adviseert over de kwaliteit van het onderwijs.

  In de OLC nemen zowel docenten als studenten van de opleiding plaats.
  De leden van de opleidingscommissie zijn:

  Mw. dr. M.J. Westerman, voorzitter (docent)
  Dr. M.W. Heymans (docent)
  Mw. dr. J. Beulens (docent)
  Mw. dr. C. Volgenant (student)
  Dhr. P. Harms, MSc (student)
  Mw. J. Nij Bijvank, arts (student)

  De taken van de opleidingscommissie zijn de volgende:
  a. De opleidingscommissie brengt advies uit over de onderwijs- en examenregeling alvorens de decaan de regeling vaststelt;
  b. De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling. Daartoe maakt de opleidingscommissie gebruik van onder meer: de curriculum, cursus- en stage-evaluaties. De opleidingscommissie kijkt o.a. naar de samenhang tussen vakken in het programma, de studiebegeleiding en de wijze waarop de informatie over het curriculum aan studenten vanuit de opleiding is verstrekt.
  c. De opleidingscommissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

  De vergaderdata van de OLC in 2020 zijn:

  maandag 3 februari 2020
  maandag 6 april 2020
  maandag 22 juni 2020
  maandag 14 september 2020
  maandag 2 november 2020
  maandag 14 december 2020


  Vergaderingen van de OLC zijn in principe openbaar, tenzij er vertrouwelijke zaken worden behandeld.

  Jaarlijks maakt de OLC een jaarverslag om verslag te doen van haar acties en zo verantwoording af te leggen.


 • Examencommissie

  Vanaf 1 september 2014 kent de faculteit geneeskunde één centrale examencommissie en twee deel-examencommissies. Er is een deel-examencommissie geneeskunde voor de bachelor- en masteropleiding geneeskunde en een deel-examencommissie voor de drie masteropleidingen: Epidemiologie, Cardiovascular Research en Oncology Epidemiologie.
  Informatie over de examencommissie staat op de website van de faculteit en kunt u hier vinden: Link naar informatie over examencommissie

  Hier vind je ook de OER en de regels en richtlijnen.

  Aanvraag examen Masteropleiding Epidemiologie

  Onderstaande documenten zijn van belang als u het examen voor de Masteropleiding epidemiologie wilt aanvragen:

  Aanvraag procedure examens

  Formulier aanvraag examens


  Diploma-uitreiking 2019

  De diploma-uitreikingen van de Masteropleiding Epidemiologie zullen in 2020 plaatsvinden op:

  donderdag 11 juni en donderdag 26 november 2020


 • Registratie als epidemioloog

  De Masteropleiding Epidemiologie is een erkende opleiding Epidemiologie. De opleiding voldoet aan de eindtermen die gelden voor registratie als epidemioloog A.

  Meer informatie over de registratie als epidemioloog is op de website van de VvE, www.epidemiologie.nl

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen
U maakt gebruik van een verouderde browser, voor optimaal gebruik raden wij aan om uw browser te updaten.